Begroting en jaarrekening diaconie 2017 2018

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
  Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 100 2 4
Bijdragen gemeenteleden 8.300 14.530 10.152
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen -- -- --
Totaal baten 8.400 14.532 10.156
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) -- -- --
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.275 13.916 9.323
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 925 1.034 673
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen -- -- --
Salarissen (koster, organist e.d.) -- -- --
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200 103 181
Lasten overige eigendommen en inventarissen -- -- --
Totaal lasten 8.400 15.053 10.177
       
Resultaat baten - lasten 0 -521 -21
Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug te Hollandscheveld
College van Diakenen - Jaarrekening 2018