Resultaten staat van baten en lasten over 2019              
      Begroting   Rekening   Rekening  
      2019   2019   2018  
Opbrengsten en Baten              
  Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   -   3   2  
  Opbrengsten levend geld   2.020   3.301   2.851  
  Door te zenden collecten en giften   7.600   9.484   11.679  
Totaal baten A   9.620   12.788   14.532  
                 
Uitgaven en Kosten              
  Verplichtingen/bijdragen aan andere organen   975   745   1.034  
  Kosten beheer, administratie en archief   -   -   -  
  Rentelasten/bankkosten   70   95   103  
  Diaconaal werk plaatselijk   -   297   1.195  
  Diaconaal werk wereldwijd   -   741   850  
  Afdrachten door te zenden collecten en giften   8.575   10.230   11.871  
Totaal lasten A   9.620   12.108   15.053  
                 
Operationeel resultaat (A)   -   680   -521  
                 
Incidentele baten en lasten              
  Incidentele baten   -   -   -  
  Incidentele lasten   -   -   -  
Incidentele baten en lasten (B)   -   -   -  
                 
Resultaat verslagjaar (A+B)   -   680   -521  
                 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen              
  Onttrekkingen bestemmingsreserves   -   -   -  
  Onttrekkingen bestemmingsfondsen   -   -   -  
  Toevoegingen bestemmingsreserves   -   -   -  
  Toevoegingen bestemmingsfondsen   -   -   -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -   -   -  
                 
Resultaat naar Algemene reserve (D)   -   680   -521