Zondag 11 April 2021 09:50 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Kinderoppasdienst : Jannet Kamps en Linda Norde

Orgelspel
Zingen voor de dienst Evangelische Liedbundel 213: “Ik wil jou” 1, 2, 3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 84: 1 en 6
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Gezang 317: “halleluja” 1 en 2
Heidelbergse Catechismus, zondag 21 vraag 54 en 55
Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk Kerk?
Vanaf het begin tot het einde van de schepping
brengt de Zoon van God  uit alle mensen
een gemeente bij elkaar,
die uitverkoren is tot het eeuwige leven c
en die één is in het geloof.
Door Zijn Geest en het Woord
wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard.
Ik ben van deze gemeente een levend lid
en ik zal dat altijd blijven.
Wat betekent de gemeenschap der heiligen?
De gelovigen hebben allemaal
als ledematen van het lichaam van Christus,
gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven.
Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen
om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap,
in te zetten voor de andere gelovigen.
Zingen Gezang 314: “Gij die gelooft” 1 en 3
Gebed
Intro prekenserie (Dia’s meegestuurd)
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 4-10; 3: 8-12 (NBV)
Kindermoment
Zingen Evangelische Liedbundel 218: “samen in de Naam” 1
en 3
Verkondiging “de gemeente als basis”
Zingen Nieuw Liedboek 970: ‘vlammen zijn er vele’ 3,4,5

herdenken  Hilligje Scholing -Zomer
psalm 121:1.

Gebed

Collecte
Slotzang Psalm 96: 1 en 3
Zegen
Amen
Orgelspel

Waar

Geref-Kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00