ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug(PKN)

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug(PKN)
Email: scriba@geref-kerkhng.nl
RSIN/fiscaal nummer:  cvk : 82565797  cvd : 825657982

Websiteadres: www.gereformeerdekerkhollandscheveld.nl
Adres: Jan Wintersdijkje 33, 7913 TE Hollandscheveld.
 

De Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug is een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN-kerken in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Gereformeerde Kerk bestaat uit een kerkenraad met de volgende samenstelling:
Ouderling - voorzitter
Ouderling - scriba
Ouderling - kerkrentmeesters (2)
Wijkouderlingen (8)
Jeugdouderlingen - 3
Diakenen  (6)
Predikant: vacant

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling:

De missie van de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug
Wij zijn de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug (PKN). Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Hollandscheveldse samenleving. Dit doen wij om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

Beleidsplan:

Op 27 juni 2024 is het Beleidsplan  2024-2028 van de kerk vastgesteld.

Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten:

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Overige activiteiten kunt u lezen via deze link.

Voorgenomen bestedingen:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. zie pagina begroting 2017.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.