Zondag 9 Oktober 2022 09:50 - 00:00

Dhr. B. Strijker

Kinderoppasdienst : Fabi Mager en Coby de Haan
Kindernevendienst : groep 1 t/m 4 Miranda J. en Anja
groep 5 t/m 8 Bernice en Miranda

Lied voor dienst: gez 479 : 1 en 4 ( aan U behoort)
Welkom en afkondigingen :
Intochtslied gez 304 : 1 , 2 en 3 (God is getrouw)
Stil gebed :
Votum en groet :
Gebed van verootmoediging :
Zingen ps 51: 1 en 5 ( ontferm U God )
Woord van verootmoediging en bemoediging ( 1 Petrus 2 )
Wetslezing:
Zingen NLB 834 : 1 , 2 en 3 (vernieuw Gij mij )
Gebed bij opening v/d Bijbel
Schriftlezing : 1 kor 1: 10-17 en 1 kor 11 : 17-19
Lezen uit gewone catechismus ; vraag en antwoord 87-90
Zingen gez 304 : 1 , 2 en 3 ( God is getrouw )
Preek : Let op! Catechismus vragen tonen! Zie de bijgevoegde mail.
Zingen ELB 218 : 1 , 2 en 3 (Samen in de naam van Jezus)
Dank zegging en voorbeden :
Collecte :
Zingen : gez 308 : 1,2,3,4 ( in Christus is noch oost noch west )
Zegen :
Zingen : gez 456 : 1 , 2 en 3 (Zegen ons algoede )

 

 

catech vr en antw 87-90
_____________________
vr en antw 87:
vr : hoeveel kerken zijn er ?
antw : Christus heeft maar één kerk : gelovigen uit alle volken
en culturen in gewoonten en persoonlijkheden !!

vr en antw 88:
vr : is het erg dat er verschillende kerken bestaan ?
antw ; ja, want Christus is niet verdeeld en er is maar één
Redder. Nee ; want de verschillen tussen de kerken laten de
veelkleurige genade van God zien , de gescheidenheid tussen
de kerken spoort ons aan om de éénheid te zoeken , eigen
getrokken grenzen te doorbreken , en in conflicten elkaar
vast te houden !!

vr en antw 89 :
vr : hoe moeten we omgaan met onenigheid , conflict en
zonde ??
antw ; elkaar aanvaarden , recht doen en vergeven , Omdat
God ons onze zonde vergeeft , kunnen wij door de kracht van
de heilige –Geest ook elkaars zonden vergeven

vr en antw 90 ;
vr : de kerk word ook gemeenschap van heiligen genoemd ,
maar zo heilig zin christenen toch niet ??
antw : nee , er is maar één echt heilig , Jezus Christus . Alleen
door het geloof in Christus zijn wij voor God
heilig en woont zijn geest in ons . Hij zet ons steeds weer op
de weg van God als wij daarvan afdwalen , leert ons om recht
te doen en om elkaars tekorten te verdragen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00