Zondag 23 Oktober 2022 19:00 - 00:00

Dhr. H. Kerssies

Zingen  psalm 84; 1 en 3              

1. Hoe lieflijk hoe goed is het Heer

3. Welzalig die uit uw kracht leeft                          

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen psalm 25; 2 en 3                

2. Here maak mij uwe wegen

3. Denk aan vaderlijk meedogen

Votum en groet

Zingen psalm 33; 7 en 8               

7. Heil hem die hoopt in vrees en beven

8. Wij wachten stil op Gods ontferming

Gebed

1E Lezing;                            
Lucas 12:22-32 (NBV 21)

Zingen; Psalm 73: 1, 9                   
1. Ja God is goed voor Israël.     

9. Nu blijf ik bij u voor altijd

2E Lezing                            

HC zondag 1

Zingen psalm 27 vers 6, 7            

6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden

7. O als ik niet met opgeheven hoofde

UITLEG Lucas 12:29-32    
Thema; “DE BODEM ONDER JE LEVEN”

ZINGEN  Opwekking 40                
Zoek eerst het koninkrijk
Men kan niet leven
Bid en u zal gegeven zijn.

Geloofsbelijdenis                           
Geloofsbelijdenis (Zingen)

Bidden en danken

Collecte

ZINGEN  psalm 62; 1, 4, 7            
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

4. Weest stil mijn ziel tot God uw Heer

7. God stelde eens voor al zijn woord

ZEGEN 3x Amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 19:00

Tot: 00:00