Begrote staat van baten en lasten over 2020
Begroting Begroting Rekening
2020 2019 2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen - - 2
Opbrengsten levend geld 2.050 2.020 2.851
Door te zenden collecten en giften 7.750 7.600 11.679
Totaal baten A 9.800 9.620 14.532
Uitgaven en Kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 950 975 1.034
Kosten beheer, administratie en archief - - -
Rentelasten/bankkosten 150 70 103
Diaconaal werk plaatselijk - - 1.195
Diaconaal werk wereldwijd - - 850
Afdrachten door te zenden collecten en giften 8.700 8.575 11.871
Totaal lasten A 9.800 9.620 15.053
Operationeel resultaat (A) - - -521
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten - - -
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - - -
Resultaat verslagjaar (A+B) - - -521
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - - -
Resultaat naar Algemene reserve (D) - - -521