Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief:

Bidden in de kerk:

Elke woensdag ben ik tussen 16:00 en 17:00 in de kerk om te
bidden: voor ons als gemeente, voor ons land en voor de
wereld. Zijn er voorbeden dan mag u deze altijd aan mij
doorgeven! Ook bent u van harte welkom om mee te bidden of
om voorbede te vragen.
Ds. Yorick Breemes

 

Prekenserie: “Kerk na corona”
Na Pasen hoop ik weer te beginnen aan een prekenserie.
Ik wil met u nadenken over een aantal onderwerpen, die
samenhangen met gemeente zijn / kerk zijn na coronatijd.
Want we moeten toch een beetje de hoop blijven houden dat er
straks meer kan en mag!
Ds. Yorick Breemes

 

Op verzoek van velen plaatsen wij de tekst
“heimwee in coronatijd” van ds. A.F. Troost


God hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
Stemmen, stilte, al die mensen
kan men zich iets mooiers wensen

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zo graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond uw kruis
zwijgen, spreken, lachen huilen,
bij U rusten, bij U schuilen ...

7

God hoe graag ... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar
laat ons bloeien als de bomen
onze dromen maak ze waar.
Laat ons weer vol vreugde zien
wie weet binnenkort misschien
wat wij nu zo vurig hopen
wagenwijd uw deuren open.

 

Gebed in de lente

Ik dank U voor de lichte zonnestralen
en voor de merel, zingend voor mijn raam.
En voor de rust die ‘k in mijn hart voel dalen
omdat ik U mag noemen bij Uw naam.
En dat het lente wordt en Gij de aarde,
wilt strelen met Uw sterke Scheppershand
Omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde,
U heeft er zelf Uw bloemen in geplant!
Geef dat de bloesemknoppen niet bevriezen,
Maar openbloeien in Uw lentezon,
En laat mij niet de stille vreugd verliezen,
Dat ik , ook ik, nog voor U bloeien kon.
Uit Een vlinder van God
Van: Nel Benschop

 

Oppasdienst tijdens corona.
Nu de kerkdiensten weer bezocht mogen worden door
30 personen is ook de oppasdienst weer gestart. Wij moeten
ons wel aan een paar regels houden. Omdat de Buitenschoolse
Opvang nog niet open mag, zullen wij ook bij de oppasdienst
geen kinderen opvangen van 4 jaar en ouder. Normaal kunnen
kinderen tot groep 3 van de basisschool gebracht worden.
Dit kan nu dus nog niet. Wij willen ons ook binnen de kerk
aan de regels houden.
Daarnaast als je je kinderen hebt opgegeven en je denkt op
zondagmorgen; ik breng ze toch niet om wat voor reden dan
ook, dan zou het prettig zijn dit dan die zondagmorgen nog
even door te geven aan Coby de Haan (06 288 35 160).
Zij zal dan de oppassers afbellen. Het zou jammer zijn als er 2
oppassers zitten voor niks.

Groet,
De oppasdienst

 

Van de kerkenraad

Op elke zondagmorgen  vindt er kerkdienst plaats en zoals het nu lijkt voor 30 personen.

U wordt hierbij als gemeente van harte wordt uitgenodigd. Wel moet u zich in de week daarvoor telefonisch aanmelden bij Arie Pieters op dinsdag  of woensdag  tussen 19.00- 20.00 uur. Zijn telefoonnummer is 0528-351680. Dat aanmelden geldt ook voor relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is en gasten)

Wanneer moet u niet komen:
*als u griepachtige verschijnselen hebt (verkouden, hoesten, niezen, koorts, zere
  keel of plotseling smaakverlies)
*ouderen of mensen met een broze gezondheid (de zogenoemde risicogroepen).

Waar we ons aan moeten houden:
*tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
*huisgenoten mogen bij elkaar zitten
*bij binnenkomst de handen desinfecteren met het middel dat op de statafels staat
*u kunt geen gebruik maken van de garderobe
*Gelieve geen/zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Als u er toch gebruik
  van moet maken, dan achteraf gebruik maken van desinfecteerdoekjes die op het
  toilet liggen
*Volg de aangewezen looproutes. Bij binnenkomst van de kerk gaan we alleen via de
  hoofdingang de kerk binnen en wordt ons door een coördinator (te herkennen aan
  een hesje) een niet zelfgekozen plaats aangewezen. Bij het verlaten van de kerk
  worden ook de twee zijuitgangen van de kerk gebruikt. Ook dan volgt u de
  aanwijzingen op van de coördinatoren.

-Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Bij de uitgangen staan collectemandjes
  waarin u uw gift kunt deponeren.

-Er vindt geen koffiedrinken plaats na de dienst.

-Er vindt geen samenzang plaats in de dienst. Er wordt alleen gezongen door 3  
 aangewezen zangers op de galerij.

Er is een gebruiksplan opgesteld, die u kunt vinden op de website van onze kerk en die ook tijdens de diensten in het kerkgebouw ligt (dit is voorgeschreven door de PKN/RIVM). U kunt het protocol nalezen op de website van de PKN (www.pkn.nl/corona).

De onlinediensten gaan via de gebruikelijke kanalen nog gewoon door, mede omdat maar een deel van de gemeente fysiek aanwezig kan zijn in de kerk.

We hopen met elkaar op gezegende diensten, zowel in de kerk als online.

 

De Fakkel, Christelijk boek en cadeau winkel

Wij zijn er graag voor u !
Op weg naar Pasen
Vanaf woensdag 3 maart kunnen we, op afspraak, weer
klanten ontvangen!
De artikelen voor de 40-dagentijd en Pasen liggen in onze
winkel. Een deel laten we zien via de etalage en gelukkig is
het meeste ook via onze website te vinden. U kijkt daarvoor
onder seizoensartikelen of voert zelf een zoekterm in. Er zijn
boeken, cd’s en films en ook verschillende mooie kaarten in
het assortiment om een ander een gezegend Paasfeest te
wensen.

Ieder vult de weken voor Pasen op zijn en haar eigen manier
in, misschien nu nog wel bewuster in het eigen huis. Voor wie
een bloemstuk wil maken of een Paastafel gaat inrichten,
verkopen wij diverse kruizen, van ruw hout tot glanzend wit,
gedecoreerd of om zelf te beschilderen. Ook deze staan onder
de seizoensartikelen en onder woondecoratie.

De Fakkel, Hoofdstraat 63 te Hoogeveen, tel. 0528 264765

 

OPROEP AAN IEDEREEN DIE ORGEL KAN SPELEN.

Geert Koops, onze organist bij de bijbelmiddagen in WZC
Beatrix, heeft aangegeven dat voor hem de tijd is aangebroken
om afscheid te nemen als onze organist.
Daarom doe ik een oproep: Wie van de gemeenteleden van de
deelnemende kerken wil deze bijeenkomsten begeleiden?
Op dit moment hebben we alleen vrijwilligers die meehelpen
aan het slagen van deze diensten.
Er zijn 12 diensten per jaar, meestal de derde vrijdag van de
maand.
Misschien is het daarom handig om meerdere organisten te
hebben zodat er gerouleerd kan worden.
Iedereen die meer wil weten kan contact opnemen met:
Evert Vos vos.vdbos@ziggo.nl
Tel. 0528 342075

 

ZENDINGSBUSJES:

Er is gevraagd wanneer de meisjes en jongens weer
gingen/mochten lopen met het busje. Na overleg is besloten
om zo langzamerhand de draad weer op te pakken. Binnenkort
kunt u de kinderen weer aan de deur verwachten. Wij hopen
dat u hiertegen geen bezwaar hebt.

 

Kerk- en diaconiecollecten.
Tijdens de online diensten is er een digitale collecte: u kunt
uw bijdrage overmaken naar rekening:
NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Gereformeerde
kerk met het verzoek om aan te geven wanneer het voor een
“speciaal” doel is.
Vooralsnog blijft de verdeling - kerk/diaconie - hetzelfde.
Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Bijbel Open-avond over Gods leiding in ons leven.

De laatste Bijbel Open-avond van dit seizoen vindt plaats op
D.V. dinsdag 13 april. Ds. J.M. Peschar hoopt dan een lezing
te verzorgen over ‘De leiding van God in ons leven’. Aan de
orde komen vragen als: ‘Leidt God uw leven? Ziet u achter de
dingen die in uw leven gebeurd zijn, de hand van God, Die u
duidelijk geleid heeft?’. Ter voorbereiding kunt u alvast het
Bijbelboek Esther lezen. Tijdens deze avond zal Esther 4
centraal staan. U kunt vanaf 19.30 uur meekijken via
www.pkn-hgh.nl.

 

Meditatie:

` Job 1: 1-5

Een goed mens
Job wordt in de Bijbel een rechtvaardige genoemd. Iemand die
leefde zoals God dat graag ziet van mensen. Natuurlijk weten
wij ook dat hij beproefd werd, wij weten van alle goed
bedoelde maar verkeerde adviezen van zijn vrienden. Maar
wat maakte nou dat Job in Gods ogen een goed mens was?
Nou daarover gaat het in de eerste verzen van het Bijbelboek
Job. We lazen dat hij: rechtschapen en onberispelijk leefde,
het kwaad meed en ontzag had voor God.
In grote lijn laat dit zien hoe God van ons vraagt te leven.
Rechtschapen wil zeggen dat je eerlijk en betrouwbaar bent in
alles wat je doet. Dat je dus integer omgaat met mensen en
zaken. In je gedrag probeer je het recht en de waarheid hoog te
houden. Onberispelijk wil zeggen: dat je correct leeft. Je zo
probeert te leven dat mensen en God niet wat op je aan hoeven
te merken. Het kwaad mijden dat heeft natuurlijk te maken
met wegblijven bij de dingen die verkeerd zijn: onrecht doen,
liegen, stelen, roddel en achterklap. Dat je probeert niemand te
beschadigen door je gedrag. En tot slot ontzag voor God. Dat

8

is meer dan een vaag idee: ‘misschien is er wel iets’. Ontzag
hebben betekent dat je rekening houdt met God. Dat je respect
hebt voor God en dat je aandacht besteed aan God!
Het is een hele kluif om zo te leven. En wij weten ook,
eigenlijk is het te hoog gegrepen. En natuurlijk is het zo dat
wij door genade gered zijn, dat wij door het kruis
gerechtvaardigde mensen voor God mogen zijn. En toch
ontslaat ons dat nooit van de opdracht om te proberen een
goed mens te zijn. God vraagt van ons, ook in 2021 om te
proberen een ‘zo goed mogelijk mens’ te zijn.
Aan het eind van dit gedeelte lees ik nog iets moois. Job
brengt offers voor zijn kinderen. Job maakte zich zorgen. Hij
probeerde wel zo te leven, maar zijn kinderen? Zijn vrienden?
Zijn dorpsgenoten? Daar was hij niet zeker van. En daarom
bidt hij maar voor ze, brengt hij offers voor ze omdat hij niet
wil dat God hen vergeet. Misschien moeten wij Job daarin
volgen: bid voor iedereen waarvan je bang bent dat ze zonder
God door het leven gaan.
Ds. Yorick Breemes