Digitale nieuwsbrief:

 

Meditatie Prediker 8: 16-17

Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op
aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn
ogen rust, dag noch nacht, maar de mens is niet in staat, zo heb
ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de
zon. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet.
Waarom doet God wat Hij doet? Heel eerlijk, ik heb soms echt
geen idee. Ik begrijp vaak ook niet waarom het kwaad goede
mensen treft. Waarom jongeren en ouderen fysiek of geestelijk
totaal vastlopen. Ik begrijp vaak ook niet waarom zoveel mis
kan gaan, in de levens van kinderen van God. Je breekt je

4

hersens erover. Je bidt en lijkt geen gehoor te krijgen.
Je probeert de puzzel te leggen. We hebben een goede God en
Vader in de hemel. En wat er ondertussen op aarde of in onze
levens gebeurt, daar snappen we niets van.
Prediker probeerde het ook te begrijpen. Ook te doorgronden.
En de aard van de mens is niet verandert. Net als de mensen die

Prediker ziet, zoeken wij ook. Ook onze ogen krijgen geen rust.
Ook onze hersenen krijgen geen rust, om het plaatje rond te
krijgen, de puzzel te leggen. Ergens klinken de woorden van
Prediker wat deprimerend. Zo van, geef het maar op en leg je
erbij neer. De zin van wat God doet kun je toch niet ontdekken.
Leef gewoon bij de dag en klaar. En toch denk ik niet, dat dat
het hele verhaal is. De woorden van Prediker beschermen ons
ook. Ze beschermen ons voor pasklare en makkelijke
antwoorden. Dit overkomt je, omdat God zo over je denkt,
omdat je dit gedaan hebt, je deze keuze hebt gemaakt.
Dit gebeurt omdat het deze zin heeft.
En juist in die ruimte waarin we de zin niet weten en makkelijke
antwoorden eigenlijk niet bestaan, ontstaat de ruimte om te
worstelen met God. Maar ook om te vertrouwen op God. Ruimte
voor God om Zich te openbaren in de zin van de dingen te
verklaren.
Ds. Yorick Breemes

AFSCHEIDSAVOND voor dominee Yorick Breemes

Beste gemeenteleden,
Op 5 juli a.s. om 19:30 uur houden wij een afscheidsavond
voor dominee Yorick Breemes in Concordia, uitsluitend voor
gemeenteleden. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn
en samen te genieten van een hapje en een drankje.
Houdt u alvast deze datum vrij!
Afscheidsdienst van Yorick Breemes

De afscheidsdienst van dominee Breemes is DV zondagmiddag
14 juli om 15.00 uur.
Zet beide data in uw agenda.

 

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer voor het bereik tijdens de diensten en
voor Concordia is gewijzigd:
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 83992802

 

 

ZINGEN IN DE ZOMER OP URK 31 juli a.s.

Wordt er een uitstapje georganiseerd naar Urk in het
kader van Zingen in de Zomer. Het is een middag/avond-
vullend programma van 12.30 tot 23.00 uur met o.a. een

heerlijke Urker maaltijd en natuurlijk het samen zingen en
luisteren naar prachtige liederen in de Bethelkerk. De kosten
zijn € 50,- p.p.
Heeft u/heb jij zin om mee te gaan, geef je dan vóór 1 mei op bij
een van de onderstaande personen via telefoon of per mail.
Johan Snippe 0528-352449, johanjetsnippe@gmail.com
Arie Pieters 0528-351860, pietersarie56@gmail.com
Herma Mager, hhmager@gmail.com

 

Herstructurering van de gemeente

Afgelopen Zondag 19 februari  2023 werd er na de eredienst  bijgepraat over de stand van zaken rond de herstructurering.  Omdat de herstructurering ons allemaal aangaat, zie je hier een overzicht van wat er besproken is.


In het kort gaat het volgende gebeuren:
Van 12 wijken zullen wij teruggaan naar eerst 9 en over 2 jaar 8 wijken van ongeveer 40 adressen.
De wijkdames worden omgevormd tot contactpersonen.
En we willen het aantal contactpersonen vergroten.
Elke contactpersoon krijgt een partje van 8 (maar mag ook meerdere partjes) adressen onder zich.
En de contactpersonen worden het eerste aanspreekpunt van zowel de gemeenteleden naar de kerk, als van de kerk naar de gemeenteleden.
We willen dus meer mensen inschakelen in het bezoekwerk en het omzien naar elkaar die minder adressen hoeven te bezoeken.
Bijbels gezien wordt aangesloten bij het advies dat Jethro aan Mozes gaf: “stel mensen aan over de 10, de 50, de 100, de 1000”. Over ‘de 10’ (8, 16,24 adressen) wordt de contactpersoon aangesteld die het dichtstbij de mensen komt. Over ‘de 50’ (40 adressen) wordt de ouderling aangesteld die komt als het nodig is. Over ‘de 100’ (311 adressen) de dominee.
Er wordt ook sterk ingezet op meer samenwerking tussen contactpersonen en de ouderling zodat iedereen die dat wil in beeld blijft bij de gemeente.
Nu staat of valt deze herstructurering met de bemensing. Als de ambten niet vervuld worden en contactpersonen niet gevonden worden, dan staat het mooi op papier maar zijn we niet veel verder.
En daarom hopen we van harte dat u of jij erover wil nadenken om in te stappen! Als bijlage hebben we de profielschets / takenpakket van de contactpersoon toegevoegd.
 
Voor meer informatie / aanmelden neem contact op met de commissie:
 
Ds. Yorick Breemes (0528-202343), Gerrit Veneberg (0528-342588), Carina Schonewille (06-12324311) en Henk Kerssies (06-37305091)

 

Profiel van de Contactpersoon
 
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de wijk. Zowel vanuit de kerk naar de mensen/gemeenteleden, als van de mensen/gemeenteleden naar de kerk. De contactpersonen zijn daarmee de luisterende oren en de ogen van de gemeenschap.
 
Taken:

Houdt in eerste instantie contact met het wijkteam en zo nodig met de predikant en geven informatie aan elkaar door.

Wijkteamleden dragen samen zorg voor een goede onderlinge samenwerking en afstemming binnen het team.

Extra informatie voor de contactpersonen op dit punt:
-            De ouderling zal aan het begin van zijn ambtsperiode een kennismakingsronde door de wijk maken.
-            De nieuw ingekomen gemeenteleden worden als eerste bezocht door de ouderling.
De ouderling vraagt altijd of verder bezoek van het wijkteam of predikant gewenst is.

Ook zal vanwege de wet op de privacy altijd overleggen met gemeenteleden wat doorgegeven mag worden aan anderen in het wijkteam en wat niet.

Er staat geen minimum of maximum aantal jaren voor het zijn van contactpersoon.
Enige vorm van continuïteit is uiteraard wel wenselijk.
Bij aftreden zoek je naar een opvolger.
Als dit niet lukt wordt dit doorgegeven aan de ouderling zodat de kerkenraad kan meedenken.

In situaties waarin (tijdelijke) vervanging voor de contactpersoon nodig is, geeft deze dat aan in het wijkteam. Vervanging wordt in de eerste plaats gezocht binnen het wijkteam.

Zorgt ervoor dat met kerst alle adressen een kaart krijgen namens wijkteam. ( Joke Doorn en Meta Metselaar zijn coördinator kerst kaart alle adressen)

Met kerst krijgen de zieken, alleenstaanden, alleengaanden vanaf 65 jaar en 75+ een kaart met presentje. Deze worden afgehaald in Concordia. (Mannie Schonewille is coördinator kerst kaart met presentje)

Ouderling /contactpersoon geven door wie een bloemetje van de kerk zouden moeten krijgen. (Anneke Everts is coördinator bloemen kerk)

Rond de verjaardag worden de 75+ bezocht door de contactpersoon namens de gemeente

Brengt en haalt het “verjaardagfonds”. Een bezoekje brengen als contactmoment wordt aangeraden. De opbrengst van het verjaardagfonds is voor presentjes. (Ria Everts is coördinator “verjaardagfonds”)

In gesprek met gemeenteleden wordt gevraagd of bezoek van ouderling / predikant wenselijk of noodzakelijk is. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de ouderling en/of predikant.

Tijdens de kerkelijke  huwelijksbevestiging wordt de aanwezigheid van de  contactpersoon op prijs gesteld.  

Bij uitnodiging huwelijksfeest wordt met ouderling/wijkteam overlegd wie naar het huwelijksfeest gaan.

Rond huwelijksjubileums (25-, 40-, 50-, 55-, 60-jarig huwelijk) wordt overleg gepleegd met de ouderling/het wijkteam over bezoek en presentje.

Bij een gemelde geboorte wordt met de ouderling/het wijkteam overlegd over het brengen van een bezoekje en het meenemen van een presentje.  (Meta Metselaar is coördinator presentjes geboorte)

Bij ziekte kan een attentie worden meegenomen van ongeveer  € 7,50. De bonnetjes kunnen ingediend worden bij de penningmeester van alle wijken/contactpersonen.  (Meta Metselaar is penningmeester van alle wijken/contactpersonen)

Rond overlijden wordt overleg gepleegd met de ouderling over bezoek.

De contactpersoon mag zelf beoordelen om gemeenteleden al dan niet te bezoeken, maar communiceert dit wel met de ouderling. Gemeenteleden in een verpleeghuis / verzorgingscentrum of beschermde woonvorm worden wel bezocht.

Wanneer een adres bezoek van de contactpersoon of contact met de contactpersoon niet op prijs wordt  gesteld, wordt gevraagd of bezoek van anderen (ouderling / predikant) wel op prijs wordt gesteld. In ieder geval wordt dit doorgegeven aan de ouderling en aan een eventuele opvolger.

Wanneer er een situatie van mindere verstandhouding tussen de contactpersoon en een adres ontstaat wordt dit doorgegeven aan de ouderling en wordt gezocht naar ruil mogelijkheden wat betreft adressen.

Twee keer per jaar, eind september en eind mei, komen de ouderling en de contactpersonen bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en afspraken te maken omtrent het bezoekwerk. De ouderling is daar de samenroeper van. Indien gewenst mag vaker samenkomen altijd.

Minimaal twee keer per jaar komen de contactpersonen van alle wijken bij elkaar om zaken te bespreken die men tegen komt en afspraken te maken omtrent acties en presentjes. De voorzitter van de contactpersonen is daar de samenroeper van.

Aanmelden? Meer informatie?  Neem contact op met:
Ds. Yorick Breemes (0528-202343), Gerrit Veneberg (0528-342588), Carina Schonewille (06-12324311) en Henk Kerssies (06-37305091)

 

 

Bidden in de kerk

Elke woensdag probeer ik tussen 16:00 en 17:00 uur in de
kerk te zijn om te bidden in de kerk. Ik doe dan voorbede voor
de zieken in de gemeente, de nood in de wereld en voor ons
als kerk. Verder voor voorbeden die tot mij komen. Mocht u
voorbeden hebben, geef ze dan aan mij door!

 

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld is weer gestart
met haar wekelijkse repetities in “het Hart van
Hollandscheveld”,

‘s maandagsavonds om 8 uur.

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!

 

 

 

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan?


1. Om een kans op de bekering te lopen.
2. Om een gewoonte vol te houden.
3. Om een traditie voort te zetten.
4. Om een existentie ten volle te beleven.
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.
7. Om de wereld voor te dragen.
8. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden.
9. Om het heil te ontvangen.
10. Om tot het licht te komen.
11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.
12. Om in het openbaar het geloof te belijden.
13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren.
14. Om eventueel een ambt te dragen.
15. Om de zin van de zondag te verwezenlijken.
16. Om het kerkelijk jaar mee te maken.
17. Om rust te vinden.
18. Om gesticht te worden.
19. Om weer op toonhoogte te komen.
20. Om wegwijs gemaakt te worden.
21. Om de verlossing van de wereld te vinden.
Tekst uit het boek van Dr. A.A. van Ruler.

 

Digitale Nieuwsbrief.

De digitale nieuwsbrief wordt verzonden door ds. Yorick Breemes namens de GK Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug. En wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt.