Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief:

 

 

KERST 2020

Beste gemeenteleden,
Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. Helaas zullen
we de diensten dit jaar niet samen in de kerk kunnen vieren.
Daarom willen we vanuit de kindernevendienst, samen met de
dominee en de kerkenraad, wat organiseren om iedereen toch
kerst te laten beleven. Natuurlijk wel volgens de Corona
voorschriften.

We willen dit op zondag 20 december in de namiddag/begin
van de avond doen. Dus deze datum kunt u alvast vrij
houden. En het is voor alle gemeenteleden. Zowel groot als
klein, jong en oud.
Wat het gaat worden kunt u in het volgende Kontakt lezen.
Wel willen we vragen of er gemeenteleden zijn die ons willen
helpen.

 

Bijvoorbeeld met dingen vooraf klaarzetten, achteraf
opruimen of een figurant spelen.
Vindt u het leuk om te helpen stuur dan een mail
naar kindernevendienst@geref-kerkhng.nl
Graag even uw naam en telefoonnummer erbij zetten en wat u
wilt doen: helpen klaar zetten, opruimen of een figurant
spelen. Dan nemen we te zijner tijd contact met u op.
De kindernevendienst, dominee Breemes en de kerkenraad

Bij de diensten:
Wie de dankdagdienst van afgelopen woensdag heeft
geluisterd die weet al van een voornemen dat ik heb. Dus
misschien ten overvloede maar toch! Wij hebben in onze
gemeente op dit moment nog 3 GGG groepen, iets om
dankbaar voor te zijn! Ook is er sinds dit jaar weer een 20 +
groep, nog iets om heel dankbaar voor te zijn!
Nu weet de rest van de gemeente vaak niet wat voor
onderwerpen/Bijbelteksten er besproken worden op de
kringen. In zekere zin staan de kringen helemaal los van al het
andere dat gebeurt in de kerk. Om deze reden is het in
sommige kerken gebruikelijk om thema’s/Bijbelteksten die
besproken worden op de kringen ook als uitgangspunt te
nemen voor een kerkdienst. Dat hoop ik vanaf dit jaar ook te
gaan doen. Om deze reden stond op dankdag Mattheus 20
centraal (besproken op de 20+ groep).
15 november zal het in de dienst gaan om Daniël 7, het
visioen van de komst van de Mensenzoon. Deze tekst zou in
november op de GGG groepen besproken worden. Door
corona wordt dat nu december. Dit visioen wijst ons richting
kerst, als de Mensenzoon uit de hemel neerdaalt en mens
wordt in Jezus Christus. Ook wijst het ons op de toekomst, als
de Mensenzoon nogmaals uit de hemel zal komen.
Ds. Yorick Breemes

Bidden in de kerk:

Elke woensdag ben ik tussen 16:00 en 17:00 in de kerk om te
bidden: voor ons als gemeente, voor ons land en voor de
wereld. Zijn er voorbeden dan mag u deze altijd aan mij
doorgeven! Ook bent u van harte welkom om mee te bidden of
om voorbede te vragen.
Ds. Yorick Breemes

 

De Bijbel open avond
De volgende Bijbel open avond staat gepland op 12 januari
om 20:00 vanuit de Hervormde Kerk. Collega Peschar zal dan
de avond verzorgen. Door corona kunnen daarbij helaas geen
mensen in de kerk aanwezig zijn. De avond is te volgen via

kerktv, en via de website van de Hervormde Kerk: www.pkn-
hgh.nl Later zal de avond terug te kijken zijn via het youtube

kanaal van de Hervormde Kerk. Wanneer het onderwerp
bekend is zal ik deze laten afkondigen.

 

Belijdeniscatechese
Deze week kreeg ik via een gemeentelid de vraag of er binnenkort begonnen kan worden met de belijdeniscatechese. Dat kan zeker! Het is natuurlijk het mooiste als we met een groepje van start kunnen gaan. Tijd en avond zullen in overleg plaatsvinden. We zullen werken met het boekje: “de Gewone Catechismus; Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden”. Mocht u of jij vragen hebben, meer informatie willen hebben, interesse hebben of een gesprek met mij willen hebben omdat jij / u twijfelt om belijdenis te doen, mail dan naar: predikant@geref-kerkhng.nl bellen kan ook naar: 0528-202343.
Maar waarom zou je belijdeniscatechese volgen?  Tijdens de catechese bespreken we verschillende onderwerpen: Wie is die God? En wat heeft Hij met mij te maken? Met deze wereld? Wat kunnen wij van Hem verwachten? Wat betekenen de 10 geboden? De geloofsbelijdenis? Doop en avondmaal?
Na het volgen van de belijdenis catechese bestaat er de mogelijkheid om belijdenis te doen, natuurlijk alleen als je er aan toe bent. Belijdenis doen wil niet zeggen dat je een perfecte christen bent, dat je alles weet of helemaal begrijpt. Dat je precies zo leeft als God het vraagt. Belijdenis doen betekent dat je handvatten vanuit Gods Woord en de Belijdenissen van onze kerk hebt gekregen om het leven met God aan te gaan en daar ‘ja’ op te zeggen.
In onze gemeente is belijdenis doen voorwaarde om kinderen te laten dopen, ambtsdrager te worden en deel te nemen aan het avondmaal. Dat klinkt best wel streng alsof er een soort toegangspoortje voor staat. Waarom is dat eigenlijk?
Wanneer er gedoopt wordt, dan beloven de ouders het kind voor te gaan op de weg van het geloof. De kinderen, met vallen en opstaan, te vertellen over God. Tijdens het avondmaal zitten we aan tafel met God zélf, Hij is de gastheer. We vieren het avondmaal om te gedenken wat God voor ons gedaan heeft en wat Hij nog gaat doen. Wanneer iemand ambtsdrager wordt beloofd hij of zij zich in te zetten voor God en Zijn gemeente. Bij al die dingen is het dus wel belangrijk om te weten: “Wie is die God?” en daarom is het belangrijk om rustig de tijd te nemen om al die dingen te bespreken en te leren over God. Om dan de keuze te maken: “met God wil ik proberen te leven met vallen en opstaan”.
Ds. Yorick Breemes

 

Van de kerkenraad

Op elke zondagmorgen  vindt er om 10.00 uur weer een ‘gewone’ kerkdienst plaats waarvoor u hierbij als gemeente van harte wordt uitgenodigd. Wel moet u zich in de week daarvoor telefonisch aanmelden bij Arie Pieters op dinsdag 15 september of woensdag 16 september tussen 19.00- 20.00 uur. Zijn telefoonnummer is 0528-351680. Dat aanmelden geldt ook voor relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is en gasten)


Wanneer moet u niet komen:
*als u griepachtige verschijnselen hebt (verkouden, hoesten, niezen, koorts, zere
  keel of plotseling smaakverlies)
*ouderen of mensen met een broze gezondheid (de zogenoemde risicogroepen).

Waar we ons aan moeten houden:
*tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
*huisgenoten mogen bij elkaar zitten
*bij binnenkomst de handen desinfecteren met het middel dat op de statafels staat
*u kunt geen gebruik maken van de garderobe
*Gelieve geen/zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Als u er toch gebruik
  van moet maken, dan achteraf gebruik maken van desinfecteerdoekjes die op het
  toilet liggen
*Volg de aangewezen looproutes. Bij binnenkomst van de kerk gaan we alleen via de
  hoofdingang de kerk binnen en wordt ons door een coördinator (te herkennen aan
  een hesje) een niet zelfgekozen plaats aangewezen. Bij het verlaten van de kerk
  worden ook de twee zijuitgangen van de kerk gebruikt. Ook dan volgt u de
  aanwijzingen op van de coördinatoren.

-Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Bij de uitgangen staan collectemandjes
  waarin u uw gift kunt deponeren.

-Er vindt geen koffiedrinken plaats na de dienst.

-Er vindt geen samenzang plaats in de dienst. Er wordt alleen gezongen door 3  
 aangewezen zangers op de galerij.

Er is een gebruiksplan opgesteld, die u kunt vinden op de website van onze kerk en die ook tijdens de diensten in het kerkgebouw ligt (dit is voorgeschreven door de PKN/RIVM). U kunt het protocol nalezen op de website van de PKN (www.pkn.nl/corona).

De onlinediensten gaan via de gebruikelijke kanalen nog gewoon door, mede omdat maar een deel van de gemeente fysiek aanwezig kan zijn in de kerk.

We hopen met elkaar op gezegende diensten, zowel in de kerk als online.

namens de kerkenraad, de scriba

Update over de kerkdiensten
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december is
besloten om het aantal mensen, wat tijdens de kerkdienst
aanwezig mag zijn, terug te brengen tot het noodzakelijk
personeel.
Dit houdt in dat enkel de kerkenraad, predikant, koster,
beamerteam, zangers en organist aanwezig zullen zijn.
Officieel behoudt de kerk een uitzonderingspositie waardoor
het mogelijk was om 30 mensen toe te laten, maar vanwege de
toenemende besmettingen en de maatschappelijke onrust en
ook uit solidariteit met iedereen die in lock down zit, is toch
besloten om dit niet te doen. Wij hopen dat u op de digitale
manier allemaal betrokken blijft bij de diensten. En wij hopen
en bidden dat de tijden snel anders zullen zijn!
Ds. Breemes

 

ZENDINGSBUSJES:

Er is gevraagd wanneer de meisjes en jongens weer
gingen/mochten lopen met het busje. Na overleg is besloten
om zo langzamerhand de draad weer op te pakken. Binnenkort
kunt u de kinderen weer aan de deur verwachten. Wij hopen
dat u hiertegen geen bezwaar hebt.

 

 

MEDITATIE:

Kolossenzen 4:2

Bid en werk of werk en bid?
Laatst moest mijn trouwring in Veenhuizen vermaakt worden.
Als je dan van Assen naar Veenhuizen rijdt kom je langs de
huizen gebouwd door de koloniën van Weldadigheid. Huizen
met bijzondere opschriften: “huis en haard” “werken is leven”
“humaniteit” “opvoeding” en ja ook: “werk en bid”. De
tijdgeest was toen dat criminaliteit en armoede de wereld uit
zouden zijn als iedereen maar hard zou werken en opgevoed
zou worden. In die opvoeding mocht godsdienst ook een
plaats hebben, maar ik vraag me af of het echt te doen was om
een relatie te krijgen met God. Werk en bid, wij kennen het in
de kerk toch andersom: “bid en werk” ora et labora. Dus
welke is nou eigenlijk waar?
Nou je kunt ze in de eerste plaats niet tegen elkaar uitspelen,
God roept ons zowel op om te bidden als om te werken. Maar
er zit wel een geestelijke waarheid in om de volgorde te
houden op: Bid en werk. Wie zijn of haar leven laat leiden
door het gebed, die leeft vanuit de diepe wetenschap dat wij
niet alles in de hand hebben. Dat ons veel overkomt wat onze
macht en kracht te boven gaat. Die weet: de dingen in het
leven komen en gebeuren niet vanzelf. Wij zijn afhankelijk
van hulp van Boven in alle dingen. Wie begint met werk, die
legt eigenlijk meer de nadruk op wat een mens zelf allemaal
kan en doet. Eerst werken en wat niet lukt: bidden.

Paulus lijn was meestal ook: eerst bidden dan werken. Als hij
adviezen geeft om gemeenten aan te sporen tot ander gedrag.
Als hij dingen wil veranderen, dan roept hij eerst op tot gebed.
Want werken kan zomaar God tegenwerken worden. Werken
kan zo maar, ook in de kerk, vooral mensenwerk worden.

5

Bidden is openstaan voor Gods richtingwijzers voor wegen die
Hij wil dat wij gaan. Luther kon daarom zeggen: “ik heb het
ontzettend druk, dan moet ik langer gaan bidden vandaag”.
Dat is het idee, wie begint met bidden zal Gods kracht, hulp en
richtingwijzers vinden. En daar wordt zelfs het werken
makkelijker van!
Ds. Yorick Breemes