Digitale nieuwsbrief:

 

 

Meditatie
De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht
van de HEER, Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.
(Spreuken 21:1)
Afgelopen woensdag waren de verkiezingen. En toeval of niet,
dit vers werd op die dag behandeld, in het Spreuken dagboek
van Tim Keller, wat ik elke dag lees. Ik weet niet hoe u denkt
over de uitslag. In opperbeste stemming, omdat de partij
waarop je gestemd hebt gewonnen heeft. Teleurgesteld omdat
je partij verloren heeft. In de war omdat je je zorgen maakt,
over de toekomst van ons land en of er wel een regering kan
komen met deze uitslag. Ik heb het op de voet gevolgd, de
totale verdeeldheid gezien. Het moddergooien en de
beschuldigingen voor, tijdens en na de verkiezingen.
En persoonlijk vond ik bij het lezen van dit vers direct troost,
te midden van dat alles.
Want wat leert het ons? Ook de politiek gaat niet buiten de
Heer onze God om. Elk mens is zondig, zo ook elke politicus.
Elke leider. Elke regering. Maar het grote ‘maar’ in dit vers is
wel dit: God kan er doorheen werken. Zoals de boeren in die
tijd irrigatie kanalen aanlegden, om zo de waterstromen te
leiden naar hun velden, zo kan de Heer werkelijk iedere
politicus en regering leiden en besturen. Als we dat voor ogen

4

houden, maakt het dan voor ons christenen ten diepste uit wie
wint? Wie premier wordt? Wie de coalitie vormt ? Een beetje,
maar het mag niet het laatste woord in onze gedachten hebben.
Onze hoop, maar ook ons diepste gebed moet dus altijd zijn:
“Heer leidt de leiders waarheen U het wil”. Hoe kan dat
werken? Denk aan de Perzische koning Cyrus, die het volk liet
gaan uit ballingschap. Denk aan (niet) christelijke leiders en
politici, die zich toch inzetten voor waarden en belangen die
ons christenen ook aan het hart gaan. Ik weet niet wat de
meesten van ons gestemd hebben, dat doet er ook niet zo toe.
Maar of je nou ‘gewonnen’ of ‘verloren’ hebt. Mag ik je deze
vraag stellen vanuit de tekst, waar vertrouw je meer op? Op de
politicus waarop je gestemd hebt of waarvan je bang bent dat
hij of zij macht krijgt. Of op de Heer die de gedachten van de
koningen als waterstromen kan leiden waarheen Hij maar wil.
Ds. Yorick Breemes.

 

 

 

KINDERNEVENDIENST 50 JAAR

Dit jaar hoopt de kindernevendienst 50 jaar te bestaan.
Daar willen we in januari 2024 aandacht aan gaan besteden.
Hiervoor zijn we op zoek naar de adressen van de mensen die
ooit kindernevendienst hebben gegeven.
Ook zou het mooi zijn als er wat foto- of filmmateriaal
gedeeld kon worden.
Graag reacties sturen naar Gerda Schonewille.
Emailadres: het.kontakt@home.nl
Alvast bedankt namens de voorbereidingscommissie:
Anja, Carolien, José en Gerda

 

 

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer voor het bereik tijdens de diensten en
voor Concordia is gewijzigd:
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 83992802

 

Herstructurering van de gemeente

Afgelopen Zondag 19 februari werd er na de eredienst  bijgepraat over de stand van zaken rond de herstructurering.  Omdat de herstructurering ons allemaal aangaat, zie je hier een overzicht van wat er besproken is.


In het kort gaat het volgende gebeuren:
Van 12 wijken zullen wij teruggaan naar eerst 9 en over 2 jaar 8 wijken van ongeveer 40 adressen.
De wijkdames worden omgevormd tot contactpersonen.
En we willen het aantal contactpersonen vergroten.
Elke contactpersoon krijgt een partje van 8 (maar mag ook meerdere partjes) adressen onder zich.
En de contactpersonen worden het eerste aanspreekpunt van zowel de gemeenteleden naar de kerk, als van de kerk naar de gemeenteleden.
We willen dus meer mensen inschakelen in het bezoekwerk en het omzien naar elkaar die minder adressen hoeven te bezoeken.
Bijbels gezien wordt aangesloten bij het advies dat Jethro aan Mozes gaf: “stel mensen aan over de 10, de 50, de 100, de 1000”. Over ‘de 10’ (8, 16,24 adressen) wordt de contactpersoon aangesteld die het dichtstbij de mensen komt. Over ‘de 50’ (40 adressen) wordt de ouderling aangesteld die komt als het nodig is. Over ‘de 100’ (311 adressen) de dominee.
Er wordt ook sterk ingezet op meer samenwerking tussen contactpersonen en de ouderling zodat iedereen die dat wil in beeld blijft bij de gemeente.
Nu staat of valt deze herstructurering met de bemensing. Als de ambten niet vervuld worden en contactpersonen niet gevonden worden, dan staat het mooi op papier maar zijn we niet veel verder.
En daarom hopen we van harte dat u of jij erover wil nadenken om in te stappen! Als bijlage hebben we de profielschets / takenpakket van de contactpersoon toegevoegd.
 
Voor meer informatie / aanmelden neem contact op met de commissie:
 
Ds. Yorick Breemes (0528-202343), Gerrit Veneberg (0528-342588), Carina Schonewille (06-12324311) en Henk Kerssies (06-37305091)

 

Profiel van de Contactpersoon
 
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de wijk. Zowel vanuit de kerk naar de mensen/gemeenteleden, als van de mensen/gemeenteleden naar de kerk. De contactpersonen zijn daarmee de luisterende oren en de ogen van de gemeenschap.
 
Taken:

Houdt in eerste instantie contact met het wijkteam en zo nodig met de predikant en geven informatie aan elkaar door.

Wijkteamleden dragen samen zorg voor een goede onderlinge samenwerking en afstemming binnen het team.

Extra informatie voor de contactpersonen op dit punt:
-            De ouderling zal aan het begin van zijn ambtsperiode een kennismakingsronde door de wijk maken.
-            De nieuw ingekomen gemeenteleden worden als eerste bezocht door de ouderling.
De ouderling vraagt altijd of verder bezoek van het wijkteam of predikant gewenst is.

Ook zal vanwege de wet op de privacy altijd overleggen met gemeenteleden wat doorgegeven mag worden aan anderen in het wijkteam en wat niet.

Er staat geen minimum of maximum aantal jaren voor het zijn van contactpersoon.
Enige vorm van continuïteit is uiteraard wel wenselijk.
Bij aftreden zoek je naar een opvolger.
Als dit niet lukt wordt dit doorgegeven aan de ouderling zodat de kerkenraad kan meedenken.

In situaties waarin (tijdelijke) vervanging voor de contactpersoon nodig is, geeft deze dat aan in het wijkteam. Vervanging wordt in de eerste plaats gezocht binnen het wijkteam.

Zorgt ervoor dat met kerst alle adressen een kaart krijgen namens wijkteam. ( Joke Doorn en Meta Metselaar zijn coördinator kerst kaart alle adressen)

Met kerst krijgen de zieken, alleenstaanden, alleengaanden vanaf 65 jaar en 75+ een kaart met presentje. Deze worden afgehaald in Concordia. (Mannie Schonewille is coördinator kerst kaart met presentje)

Ouderling /contactpersoon geven door wie een bloemetje van de kerk zouden moeten krijgen. (Anneke Everts is coördinator bloemen kerk)

Rond de verjaardag worden de 75+ bezocht door de contactpersoon namens de gemeente

Brengt en haalt het “verjaardagfonds”. Een bezoekje brengen als contactmoment wordt aangeraden. De opbrengst van het verjaardagfonds is voor presentjes. (Ria Everts is coördinator “verjaardagfonds”)

In gesprek met gemeenteleden wordt gevraagd of bezoek van ouderling / predikant wenselijk of noodzakelijk is. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de ouderling en/of predikant.

Tijdens de kerkelijke  huwelijksbevestiging wordt de aanwezigheid van de  contactpersoon op prijs gesteld.  

Bij uitnodiging huwelijksfeest wordt met ouderling/wijkteam overlegd wie naar het huwelijksfeest gaan.

Rond huwelijksjubileums (25-, 40-, 50-, 55-, 60-jarig huwelijk) wordt overleg gepleegd met de ouderling/het wijkteam over bezoek en presentje.

Bij een gemelde geboorte wordt met de ouderling/het wijkteam overlegd over het brengen van een bezoekje en het meenemen van een presentje.  (Meta Metselaar is coördinator presentjes geboorte)

Bij ziekte kan een attentie worden meegenomen van ongeveer  € 7,50. De bonnetjes kunnen ingediend worden bij de penningmeester van alle wijken/contactpersonen.  (Meta Metselaar is penningmeester van alle wijken/contactpersonen)

Rond overlijden wordt overleg gepleegd met de ouderling over bezoek.

De contactpersoon mag zelf beoordelen om gemeenteleden al dan niet te bezoeken, maar communiceert dit wel met de ouderling. Gemeenteleden in een verpleeghuis / verzorgingscentrum of beschermde woonvorm worden wel bezocht.

Wanneer een adres bezoek van de contactpersoon of contact met de contactpersoon niet op prijs wordt  gesteld, wordt gevraagd of bezoek van anderen (ouderling / predikant) wel op prijs wordt gesteld. In ieder geval wordt dit doorgegeven aan de ouderling en aan een eventuele opvolger.

Wanneer er een situatie van mindere verstandhouding tussen de contactpersoon en een adres ontstaat wordt dit doorgegeven aan de ouderling en wordt gezocht naar ruil mogelijkheden wat betreft adressen.

Twee keer per jaar, eind september en eind mei, komen de ouderling en de contactpersonen bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en afspraken te maken omtrent het bezoekwerk. De ouderling is daar de samenroeper van. Indien gewenst mag vaker samenkomen altijd.

Minimaal twee keer per jaar komen de contactpersonen van alle wijken bij elkaar om zaken te bespreken die men tegen komt en afspraken te maken omtrent acties en presentjes. De voorzitter van de contactpersonen is daar de samenroeper van.

Aanmelden? Meer informatie?  Neem contact op met:
Ds. Yorick Breemes (0528-202343), Gerrit Veneberg (0528-342588), Carina Schonewille (06-12324311) en Henk Kerssies (06-37305091)

 

 

Bidden in de kerk

Elke woensdag probeer ik tussen 16:00 en 17:00 uur in de
kerk te zijn om te bidden in de kerk. Ik doe dan voorbede voor
de zieken in de gemeente, de nood in de wereld en voor ons
als kerk. Verder voor voorbeden die tot mij komen. Mocht u
voorbeden hebben, geef ze dan aan mij door!

 

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld is weer gestart
met haar wekelijkse repetities in “het Hart van
Hollandscheveld”,

‘s maandagsavonds om 8 uur.

In mei volgend jaar hoopt het koor haar 40-jarig bestaan te
vieren. Als 1e

aanzet tot de festiviteiten geeft het koor in die
maand een jubileumconcert met gerenommeerde musici en
solisten. In september volgend jaar hoopt het koor een
vijfdaagse jubileumreis naar Engeland te maken, waar ook in
diverse kerken zal worden gezongen. De repetities voor al
deze optredens zullen vanaf september dit jaar al plaats
vinden. NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!

 

 

Kerk- en diaconiecollecten.
Tijdens de online diensten is er een digitale collecte: u kunt
uw bijdrage overmaken naar rekening:
NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Gereformeerde
kerk met het verzoek om aan te geven wanneer het voor een
“speciaal” doel is.
Vooralsnog blijft de verdeling - kerk/diaconie - hetzelfde.
Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan?


1. Om een kans op de bekering te lopen.
2. Om een gewoonte vol te houden.
3. Om een traditie voort te zetten.
4. Om een existentie ten volle te beleven.
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.
7. Om de wereld voor te dragen.
8. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden.
9. Om het heil te ontvangen.
10. Om tot het licht te komen.
11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.
12. Om in het openbaar het geloof te belijden.
13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren.
14. Om eventueel een ambt te dragen.
15. Om de zin van de zondag te verwezenlijken.
16. Om het kerkelijk jaar mee te maken.
17. Om rust te vinden.
18. Om gesticht te worden.
19. Om weer op toonhoogte te komen.
20. Om wegwijs gemaakt te worden.
21. Om de verlossing van de wereld te vinden.
Tekst uit het boek van Dr. A.A. van Ruler.

 

 

Online kerkdienst:

In plaats van Youtube en zoeken naar onze kerk gaat u nu naar
de website van onze gemeente: www.geref-kerkhng.nl

Rechts ziet u kerkdiensten online, met daar onder een foto van onze kerk. Daat staat op klik hier voor live tv. klik hier op.

Dit scherm kan worden vergroot door op
de pijltjes rechts onderin te drukken. Dit systeem is te
gebruiken op de smartphone, tablet en smart-tv.

Ook kunt u een aantal diensten terug  kijken.
Die staan met datum onder de foto van live tv.

Tip van onze webbeheerder Gerrie Koster: als u een hdmi
aansluiting hebt op de tv kun je ook je tablet, laptop etc.
aansluiten met een  HDMI kabel op de tv. Als je dan de dienst ervoor
zet op de laptop of tablet. Dan zoek je bij source, naar HDMI op
de tv.  Dan krijg je het beeldscherm ervoor van je tablet of
laptop en dus de uitzending. Zo kun je ook met groter scherm
kijken en met meer geluid.

 

Digitale Nieuwsbrief.

De digitale nieuwsbrief wordt verzonden door ds. Yorick Breemes namens de GK Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug. En wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt.